چه سازمان هایی از آموزش های ما استفاده کرده اند ؟


شرکت آبفا سنندجشرکت آب و فاضلاب مشهدشرکت آبفا شهرکردشرکت گاز خراسان شمالیسپاه پاسدارانشرکت گاز استان تهرانشهرداری خسرو شاهشهرداری بوشهرشهرداری جمسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنانشرکت آبفا بندرعباسشرکت مدیریت اکتشاف نفت تهراناداره ی منابع طبیعی کهگیلویه و بویر احمد کارشناسان سازمان
چه دانشگاه هایی از آموزش های ما استفاده کرده اند ؟


دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اعضای هیئت علمیدانشگاه امام علی (ع) اعضای هیئت علمی هیئت علمیدانشگاه پارس اعضای هیئت علمیدانشگاه خوارزمیدانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسان ارشد رشته ی GIS/RS


دانشگاه صنعتی اراک


دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی


دانشگاه زنجان


دانشگاه تفرش


دانشگاه مازندران


موسسه ی آموزش عالی عمران و توسعه


دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج


دانشگاه علوم تحقیقات تهران

شرکت های خصوصی که از آموزش های ما استفاده کرده اند


شرکت نرم افزاری پیشرو داده پرنیان پورشرکت مشاور سیبا نقش توسشرکت نیک آفرینگان رایانهشرکت نوساز محاسبشرکت معدنی و صنعتی گلگهردانشگاه خوارزمی